مرحوم مير علي محمد هاشمي

 

 

هنوز صداي زيبا وملكوتي اذان ومناجات مرحوم مير علي محمد 

  در كائنات طنين انداز است واين  مناجات سحرش:
ای ذات تو بر کل ممالک شده فرد / سر بر خط فرمان تو دارد زن و مرد
گر جمله کائنات کافر گردند / بر دامن کبریات ننشیند گرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک اذان بسیار زیبا و روحانی از مرحوم در زیر قرار گرفته است متاسفانه کیفیت ضبط صدا بسیار پایین و مربوط به اواخر عمر و دوران بیماری ایشان بوده است هر چند سعی کردم صدا را تعمیر و ویرایش کنم اما شاید برای کسانی که صدایشان را از نزدیک ودر دوران سلامتی ایشان شنیده اند  تنها خاطره ای را زنده گرداند.در ضمن از سید نظام هاشمی که این فایل را در اختیار ما قرار دادند تشکر می کنم.