واژه تلفظ معنی
افتین oftin آستین
آربیز ãrbiz الك ،غربال
اَرزن درخت ارژن
مفت moft رايگان
اسا esã استاد
اسپ asp اسب
اسپی espi سفید
اَسخَک askhak خنده همراه با بی اعتنایی وتحقیر
اِسَیَن esaðan خریدن ماضی ساده: اسم اسی اسه اسیم اسیت اسن مضارع ساده: ایسونم ایسونی ایسونه ایسونیم ایسونیت ایسونن
اشکس eshkas شكست
اشکسنی eshkasani شكستني
اشکفت eshkaft غار
اشکم eshkam شكم
اشکم رو
اشکناین eshkanaðan

شكستن

ماضي:اشكنايم ،اشكنايي ،اشكنا،اشكنيم،اشكنيت ،اشكنان

مضارع ايشكنم ،ايشنكني ،ايشكنه ،ايشكنيم ؛ايشكنيت،ايشكنن

اشنخت esnakht شناخت
افتا ota افتاد
افتو آفتاب ،گرماي خورشيد
امرو omru امروز
امونلا omelanã دوباره